Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności i cookies zawiera informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych, oraz wykorzystywania plików cookies na stronie www.nobleassetsplatform.io 

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka Polin Investment Ltd. z siedzibą w Londynie (WC1E 6HA) 3 Gower Street, numerem: 11416981

W kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się z nami skontaktować drogą mailową, pisząc na adres: law@nobleassetsplatform.io 

Stosujemy zabezpieczenia organizacyjne i techniczne, aby zapewnić ochronę przetwarzania danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych. Jako administrator danych osobowych dbamy, aby dane osobowe użytkowników naszej strony internetowej przetwarzane były zgodnie z przepisami Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).
 

Twoje dane będą przetwarzane w celu:

 1. spełnienia obowiązków prawnych wynikających z RODO w zakresie realizacji Twoich praw i w związku z tym w celu archiwizowania Twoich żądań kierowanych do nas lub informowania Cię o zagrożeniach dla Twojej prywatności – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 2. zawarcia i wykonania umowy, oraz spełnienia związanych z tym zobowiązań podatkowych – kiedy rejestrujesz u nas konto lub coś kupujesz – art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 3. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – np. jeśli złożysz reklamację – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 4. wysyłania Ci newslettera, czyli informacji o nowościach i innych projektach –– w przypadku zapisu do newslettera art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
 5. tworzenia Twojego profilu na podstawie preferencji i upodobań oraz wysyłania Ci spersonalizowanej reklamy – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
   

Będziemy przetwarzać Twoje dane przez następujący czas:

 1. spełniania obowiązków prawnych wynikających z RODO w zakresie realizacji Twoich praw i w związku z tym archiwizowania Twoich żądań kierowanych do nas lub informowania Cię o zagrożeniach dla Twojej prywatności – do czasu upływu terminów przedawnienia,
 2. spełnienia obowiązków z zakresu prawa podatkowego – przez okres wynikający z przepisów prawa podatkowego,
 3. zawarcia i wykonania umowy - kiedy rejestrujesz u nas konto lub coś kupujesz – do upływu terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z wykonania umowy,
 4. wysyłania Ci newslettera, czyli informacji o nowościach i innych projektach – do czasu utraty przydatności danych osobowych, chyba że wcześniej cofniesz zgodę na otrzymywanie ww. treści,
 5. tworzenia Twojego profilu na podstawie Twoich preferencji i upodobań w celu wysyłania Ci spersonalizowanej reklamy – do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu.
   

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu:

 1. zarejestrowania Twojego konta lub dokonania zakupu,
 2. otrzymywania informacji o nowościach i innych projektach w formie newslettera,
 3. prezentowania spersonalizowanych reklam.
   

Profilowanie

W celu wysyłania Ci spersonalizowanej reklamy i informacji o wydarzeniach organizowanych przez nas lub przez partnerów z nami współpracujących będziemy przetwarzać Twoje dane w sposób zautomatyzowany, w tym także je profilować – jednak nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych, ani w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Profilowanie danych osobowych pozwala nam ustalić Twoje zainteresowania w odniesieniu do świadczonych przez nas usług lub oferowanych produktów. Dzięki temu możemy tworzyć spersonalizowaną reklamę.
 

Odbiorcy danych

Odbiorcą Twoich danych osobowych w ograniczonym zakresie będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w naszym imieniu na podstawie umów powierzenia (np. operator strony internetowej, firma świadcząca dla nas usługi hostingowe, biuro księgowe), a także inni nasi podwykonawcy. Przetwarzanie danych w tym zakresie nie dotyczy wrażliwych danych osobowych. Dane mogą zostać przekazane również podmiotom publicznym, jeśli taki obowiązek będzie wynikać z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a podstawa prawna do ujawnienia tych danych zostanie nam podana.

W związku z korzystaniem przez nas z narzędzi takich jak Google Analytics przekazujemy Twoje dane do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej na podstawie decyzji wykonawczej (UE) 2016/1250 przyjętej na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA (notyfikowana jako dokument nr C (2016) 4176). Możecie uzyskać od nas kopię danych przekazywanych do państwa trzeciego.
 

Uprawnienia

W związku z przetwarzaniem danych osobowych na gruncie RODO przysługują Ci określone uprawnienia:

 1. prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Ciebie są przez nas przetwarzane oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne możemy naliczyć opłatę;
 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) masz prawo zażądać ich sprostowania;
 3. w pewnych sytuacjach możesz zwrócić się do nas o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być nam potrzebne do celów, o których informowaliśmy; kiedy skutecznie zostanie cofnięta zgoda na przetwarzanie danych (o ile nie mamy prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z ciążącego na nas obowiązku prawnego;
 4. w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są przez nas na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z nami, masz prawo przenieść swoje dane do innego administratora;
 5. w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są przez nas na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody na przetwarzanie, masz prawo cofnąć tę zgodę w każdym momencie;
 6. jeśli uznasz, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, lub nie potrzebujemy już określonych danych, możesz także zażądać, abyśmy przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) nie dokonywali na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywali;
 7. przetwarzamy Twoje dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących naszych produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania masz możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji przestaniemy przetwarzać dane osobowe w opisanym wyżej celu;
 8. masz prawo wniesienia skargi do Komisarza Urzędu https://ico.org.uk gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Wszelkie informacje dotyczące RODO znajdziecie Państwo pod adresem https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex%3A32016R0679
 

Pliki cookies

 1. Informujemy, że nasza strona internetowa korzysta z plików „cookies” (ciasteczka).
 2. Rozpoczynając korzystanie ze strony internetowej, poprzez aktywację przycisku “Akceptuj”, akceptujesz umieszczenie przez stronę internetową plików cookies na Twoim urządzeniu (np. komputerze, telefonie).
 3. Dane uzyskane za pomocą plików cookies nie pozwalają na zidentyfikowanie użytkownika lub osób trzecich.
 4. Możemy umieszczać na urządzeniu użytkownika i osób trzecich zarówno pliki trwałe, jak i tymczasowe.
 5. Wykorzystujemy pliki cookies w celu:
  - zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony internetowej,
  - statystycznym,
  - przystosowania strony internetowej do Twoich preferencji.
 6. Pliki tymczasowe są zazwyczaj usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast zamknięcie przeglądarki nie powoduje usunięcia plików trwałych.
 7. Korzystamy z Google Analytics, które używa plików cookies znajdujących się na Twoim urządzeniu i osób trzecich w celu sporządzenia statystyk odnośnie wielkości ruchu na platformie oraz sposobu korzystania z platformy.
 8. Korzystamy z serwera, który zapisuje automatycznie w logach serwera, w celu analizy pracy systemu informatycznego, informacje dotyczące urządzenia, którego użytkownicy używają, łącząc się z platformą, o typie urządzenia i przeglądarki, z jakiej korzysta użytkownik, o IP komputera użytkownika, dacie i godzinie wejścia, tekstowy opis zdarzenia, kwalifikacja zdarzenia.
 9. Za pośrednictwem większości powszechnie używanych przeglądarek możesz sprawdzić, czy na urządzeniu zostały zainstalowane pliki cookies, jak również usunąć zainstalowane pliki cookies oraz zablokować instalowanie ich w przyszłości przez stronę internetową lub inne strony. Jednakże usunięcie lub zablokowanie plików cookies może spowodować problemy z korzystaniem ze strony internetowej. Więcej informacji o usuwaniu, modyfikacji lub blokowaniu plików cookies znajdziesz pod adresem http://www.cookiecentral.com/faq/.
 10. Zgodnie z międzynarodowymi standardami NAI (https://www.networkadvertising.org/), przechowujemy pliki cookies przez okres do pięciu lat.

Polityka obowiązuje od dnia 28.11.2018 roku. Informacje o jakiekolwiek zmianie Polityki zostaną udostępnione drogą mailową na adres podany podczas rejestracji konta użytkownika lub udostępnione na naszej stronie internetowej.