Regulamin

Wprowadzenie

Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania z platformy wykorzystującej technologię Blockchain znajdującej się pod adresem internetowym: www.nobleassetsplatform.io (dalej jako „Platforma”)

Platforma jest własnością spółki Polin Capital Ltd. z siedzibą w Londynie (WC1E 6HA) 3 Gower Street, numerem: 11416981, która dba o poprawność jej działania oraz świadczy usługi z nią związane (dalej jako „Operator”).

Za pomocą Platformy, spółka Polin Investment Ltd. z siedzibą w Londynie (WC1E 6HA) 3 Gower Street, numerem: 11416981, (dalej jako „Spółka”), świadczy Użytkownikom Usługi polegające na umożliwieniu im udziału w Emisji Tokenów oraz ich nabywaniu.

 

Nabywcy Tokenów uzyskają prawo własności kamieni szlachetnych (inwestycyjnych), które zostaną nabyte przez Spółkę za pozyskany od Użytkowników kapitał, a po upływie oznaczonego czasu, Spółka odkupi od nich tokeny biorąc pod uwagę wielkość osiągniętego zysku z inwestycji.

Spółka gwarantuje nabywającym Tokeny minimalną zyskowność z inwestycji w wysokości określonej w Whitepaper (gwarantowana minimalna zyskowność jest inna przy zakupie Tokenów w okresie Pre-ICO, a inna w okresie ICO). Klient może także uzyskać dodatkowe bonusy przy zakupie Tokenów pakietami (zasady i wysokość przyznawanych bonusów określa Whitepaper).

Wszelkie informacje na temat Emisji Tokenów oraz plan inwestycyjny zawarte są w Whitepaper pod poniżej podanym adresem Platformy oraz na stronach dedykowanych do każdej inwestycji.

Każdy Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Platformy i udziale w Emisji Tokenów powinien zapoznać się z następującymi dokumentami:

 • niniejszym Regulaminem;
 • Polityką prywatności;
 • Whitepaper,

Brak zgody Użytkownika na postanowienia wyżej wymienionych dokumentów uniemożliwia korzystanie z Platformy i udział w Emisji Tokenów.

Użyte w Regulaminie nagłówki mają wyłącznie charakter porządkowy i nie wpływają na interpretację poszczególnych fragmentów tekstu, jak i Regulaminu jako całości.

Żadne treści umieszczone na Platformie nie mogą być interpretowane jako oferty porad inwestycyjnych. W celu uzyskania takiej porady, Użytkownik powinien skorzystać z usług profesjonalnego doradcy inwestycyjnego.

 

WAŻNE

UŻYTKOWNIK POWINIEN POSIADAĆ ODPOWIEDNIĄ WIEDZĘ I DOŚWIADCZENIE ZWIĄZANE Z INWESTOWANIEM W KRYPTOWALUTY I TOKENY, OBROTEM NIMI, TECHNOLOGIĄ BLOCKCHAIN ORAZ EMISJĄ TOKENÓW. SPÓŁKA ORAZ OPERATOR NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY PONIESIONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA, SPOWODOWANE JEGO BRAKIEM ODPOWIEDNIEJ WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI W TYM ZAKRESIE.

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT WYŁĄCZEŃ ODPOWIEDZIALNOŚCI SPÓŁKI I OPERATORA ZNAJDUJĄ SIĘ W PUNKCIE „WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI” PONIŻEJ.

W Emisji Tokenów nie mogą uczestniczyć również osoby fizyczne, spółki osobowe, podmioty prawne, korporacje, fundacje i inne organizacje, których kraj rejestracji lub rezydencji podatkowej zabrania inwestycji w kryptowaluty.

 

Definicje

Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:

Blockchain – rozproszona baza danych oparta na kryptografii, która przechowuje listę połączonych ze sobą zapisów transakcji;

Emisja Tokenów – wydarzenie na Platformie, podczas którego Użytkownicy mogą nabyć Tokeny.

Ethereum (ETH) – waluta wirtualna, w zamian za którą Użytkownicy mogą nabywać Tokeny;

Konto – panel na Platformie utworzony przez Użytkownika, który umożliwia mu korzystanie z niej, w szczególności udział w Emisji Tokenów;

Platforma – internetowa platforma administrowana przez Operatora znajdująca się pod adresem internetowym: www.nobleassetsplatform.io za pośrednictwem której Spółka i Operator świadczą Usługi;

Polityka prywatności – dokument określający zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników przez Spółkę;

Regulamin – niniejszy dokument określający zasady i warunki korzystania z Platformy;

Token – cyfrowa jednostka wartości (ERC20 Ethereum Token Standard token) generowana przez Spółkę w ramach Emisji Tokenów, która może zostać nabyta przez Użytkowników na zasadach wskazanych w Regulaminie i Whitepaper. Liczba nabytych Tokenów odpowiada procentowemu udziałowi w prawie własności kamieni szlachetnych opisanych w Whitepaper.

Usługi – usługi świadczone przez Spółkę i Operatora drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 poz. 1219 ze zm.), polegające na umożliwieniu Użytkownikom udziału w Emisji Tokenów oraz ich nabywania;

Ustawa AML - ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tj. - Dz. U. z 2018 r. poz. 723).

Użytkownik – każda osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która w jakikolwiek sposób korzysta z Platformy lub z usług świadczonych na Platformie przez Spółkę i Operatora oraz zaakceptowała niniejszy Regulamin i Politykę prywatności;

Whitepaper – dokument opisujący specyfikację Tokenów oraz związane z nimi plany inwestycyjne Spółki.

 

Wymagania techniczne

W celu prawidłowego korzystania przez Użytkowników z usług dostępnych na Platformie, w tym skutecznego zarejestrowania i zalogowania się, niezbędne jest łącznie:

 • połączenie z siecią Internet,
 • posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet,
 • korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu cookies,
 • w przypadku Użytkowników tworzących Konto - posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (email),
 • portfel elektroniczny umożliwiający przechowywanie i odczyt Tokenów ERC-20.

W ramach Platformy zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików czy programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi).

Operator i Spółka informują, że wykorzystuje kryptograficzną ochronę transferu elektronicznego oraz treści cyfrowych przez zastosowanie właściwych środków logicznych, organizacyjnych i technicznych, w szczególności w celu uniemożliwienia dostępu osobom trzecim do danych, w tym przez szyfrowanie SSL, stosowanie haseł dostępu oraz programów antywirusowych czy przeciw niechcianemu oprogramowaniu.

Mimo stosowania wymienionych zabezpieczeń, korzystanie z sieci Internet oraz usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone dostaniem się do systemu teleinformatycznego oraz urządzenia Użytkowników, szkodliwego oprogramowania lub uzyskaniem dostępu do danych znajdującym się na tym urządzeniu przez osoby trzecie. W celu zminimalizowania powołanego zagrożenia zaleca się stosowanie przez Użytkowników z programów antywirusowych lub środków chroniących identyfikację w sieci Internet.

Operator i Spółka mają prawo do podjęcia wszelkich działań zwiększających bezpieczeństwo świadczonych przez nią Usług.

 

Zasady korzystania z Platformy

Użytkownik jest obowiązany do korzystania z Platformy w sposób zgodny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, postanowieniami Regulaminu, dobrymi obyczajami. Zabronione są jakiekolwiek działania utrudniające korzystanie z Platformy innym Użytkownikom lub zaburzające prawidłowe jej funkcjonowanie. Użytkowników obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

Zasady AML i KYC

Spółka przy udziale Operatora stosuje odpowiednie środki w celu przeciwdziałania wykorzystywania Platformy do prania pieniędzy, finansowania terroryzmu lub innej niezgodnej z prawem działalności. Przewidziane Ustawie AML (ang. anti-money laundering – przeciwdziałanie praniu pieniędzy) i KYC (ang. know your customer – poznaj swojego klienta) determinują zasady i warunki świadczenia Usług przez Operatora i Spółkę.

W celu zapewnienia prawidłowej identyfikacji Użytkownika, nie jest możliwe korzystanie przez niego z Platformy bez założenia Konta, które będzie zawierało dane wymagane przez prawo. Przy zakładaniu Konta, Użytkownik będący osobą fizyczną musi potwierdzić swoje dane przesyłając skan paszportu oraz skan innego dokumentu tożsamości (np. dowód osobisty, prawo jazdy). Jeżeli Użytkownik nie posiada paszportu, musi przesłać skany dwóch różnych dokumentów tożsamości, z których co najmniej jeden musi zawierać adres zamieszkania. Użytkownik będący osobą prawną musi potwierdzić swoje dane dokumentami pochodzącymi z właściwego rejestru, wskazującymi numer rejestracyjny oraz osoby wchodzące w skład jego organu zarządzającego, w tym osoby uprawnione do reprezentowania spółki. Wymagane jest także przesłanie skanów dokumentów tożsamości tych osób (paszportu oraz innego dokumentu tożsamości albo dwóch różnych dokumentów tożsamości z których co najmniej jeden musi zawierać adres zamieszkania).

Procedurze tej nie podlega Użytkownik inwestujący ETH o równowartości nie przekraczającej kwotę 1.000 USD (jeden tysiąc USD), a przechodzi on w tym wypadku procedurę uproszczoną (Uproszczona procedura KYC). Dla prawidłowego przejścia tej procedury niezbędne jest podanie w formularzu informacji, gdzie i kiedy Użytkownik przechodził procedurę AML/KYC w trakcie nabywania Ethereum. Należy podać dokładną datę oraz pełną nazwę dostawcy, u którego nabyto ETH za którą dokonywana jest transakcja dotycząca poniższego regulaminu i umowy jego dotyczącej.

Spółka może podejmować prawnie dozwolone działania zmierzające do potwierdzenia autentyczności przesłanych dokumentów. Tożsamość Użytkownika może być stale weryfikowana, w szczególności, gdy zmianie ulegną jego dane identyfikacyjne lub jego działania są nietypowe, wzbudzające podejrzenia. Spółka monitoruje działania Użytkownika na Platformie i na tej podstawie dokonuje oceny ryzyka wystąpienia naruszenia prawa.

Spółka prowadzi rejestr transakcji dokonywanych za pośrednictwem Platformy, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 15 000 euro liczoną dniu transakcji, niezależnie od tego, czy transakcję przeprowadzono jednorazowo, czy jako wiązkę powiązanych ze sobą operacji.

Spółka zastrzega sobie prawo do nierealizowania transakcji z podmiotami znajdującymi się na listach sankcji, prowadzonych przez stosowne instytucje zajmujące się przeciwdziałaniem prania pieniędzy, w szczególności w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych, Unii Europejskiej oraz Urzędu Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu USA (OFAC).

Ponowna weryfikacja Użytkownika

W razie uzasadnionego podejrzenia lub ustalenia, że dane podane przez Użytkownika są niepełne lub nieprawidłowe, Spółka ma prawo czasowo zawiesić mu dostęp do Konta oraz zażądać od niego ponownego przejścia procedury weryfikacji, w szczególności przesłania aktualnych dokumentów. Użytkownik będący osobą fizyczną powinien w takim przypadku przesłać dwa różne dokumenty tożsamości, z których co najmniej jeden musi zawierać adres zamieszkania i być poświadczony notarialnie. Użytkownik będący osobą prawną powinien przesłać analogiczne dokumenty, jak przy zakładaniu Konta, lecz dodatkowo opatrzone Apostille. W przypadku odmowy ze strony Użytkownika, Spółka ma prawo wstrzymać zlecone przez niego transakcje oraz czasowo zawiesić mu dostęp do Konta do czasu ponownego, pozytywnego zweryfikowania danych Użytkownika.

 

Postępowanie w przypadku podejrzanych transakcji

W razie podjęcia uzasadnionego podejrzenia lub ustalenia, że Użytkownik wykorzystuje Platformę do prania pieniędzy, finansowania terroryzmu lub innej niezgodnej z prawem działalności, Spółka ma prawo wstrzymać zlecone przez niego transakcje, czasowo zawiesić mu dostęp do Konta oraz zawiadomić właściwe organy władzy publicznej. Wstrzymanie transakcji oraz zawieszenie dostępu do Konta może nastąpić także na polecenie takiego organu.

 

Postępowanie w przypadku wątpliwości co do pochodzenia środków pieniężnych lub kryptowalut

W razie podjęcia uzasadnionego podejrzenia lub ustalenia, że środki pieniężne lub kryptowaluty posiadane przez Użytkownika nie należą do niego, Spółka ma prawo zablokować je do czasu wyjaśnienia ich pochodzenia oraz ustalenia właściciela. Jeżeli zostanie on ustalony przez Spółkę w sposób niebudzący wątpliwości, ma ona prawo zwrócić mu jego środki pieniężne lub kryptowaluty.

Tworzenie Konta

W celu utworzenia Konta, Użytkownik powinien wejść na stronę internetową www.nobleassetsplatform.io i kliknąć w zakładkę „Utwórz konto”. Następnie w wyznaczonych polach powinien wpisać odpowiednie dane, obejmujące:

 • wybrane przez Użytkownika hasło, zawierające nie mniej niż osiem znaków, w tym co najmniej jedną wielką literę oraz co najmniej jedną cyfrę;
 • adres e-mail;
 • numer telefonu;
 • imię i nazwisko;
 • obywatelstwo;
 • numer PESEL, a gdyby go nie posiadał – datę urodzenia;
 • państwo urodzenia;
 • serię i numer dokumentu tożsamości;
 • adres zamieszkania;
 • firmę, numeru identyfikacji podatkowej (NIP) oraz adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej – gdy jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą.

Po wpisaniu powyższych danych, Użytkownik powinien przesłać na Platformę skan dokumentów wymaganych przez „Zasady AML i KYC”. Przesłane skany muszą być wyraźne (wszystkie dane umieszczone w dokumencie muszą być dobrze widoczne) i nie mogą nosić śladów jakiejkolwiek obróbki cyfrowej. Procedurze tej nie podlega Użytkownik inwestujący ETH o równowartości nie przekraczającej kwotę 1.000 USD (jeden tysiąc USD), a przechodzi on w tym wypadku procedurę uproszczoną (Uproszczona procedura KYC). Dla prawidłowego przejścia tej procedury niezbędne jest podanie w formularzu informacji, gdzie i kiedy Użytkownik przechodził procedurę AML/KYC w trakcie nabywania Ethereum. Należy podać dokładną datę oraz pełną nazwę dostawcy, u którego nabyto ETH za którą dokonywana jest transakcja dotycząca poniższego regulaminu i umowy jego dotyczącej.

Następnie Użytkownik powinien zaznaczyć checkbox’y przy oświadczeniu o zapoznaniu się z Regulaminem i Polityką prywatności oraz akceptacji ich postanowień, a także przy oświadczeniu o treści: „Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane oraz informacje są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym. Tym samym potwierdzam zgodność wypełnionych danych z dokumentami, które przesyłam. Jestem świadomy, że w przypadku niezgodności tych danych lub podania nieprawdziwych danych, będzie to miało swoje konsekwencje w postaci możliwej blokady i czasowego zawieszenia dostępu do konta do czasu wyjaśnienia spornych kwestii i ustalenia stanu faktycznego.”

Po kliknięciu opcji „Utwórz konto”, zostaje automatycznie utworzone Konto, do którego Użytkownik uzyskuje dostęp natychmiast. Utworzenie Konta jest równoznaczne z zawarciem przez Użytkownika umowy ze Spółką o świadczenie Usług na prowadzenie Konta. Weryfikacja podanych danych osobowych oraz przesłanych dokumentów, o których mowa powyżej następuje w czasie od kilkunastu minut do 2-3 dni roboczych (jeżeli utworzył Konto w dniu wolnym od pracy lub okresie świątecznym). W razie uzasadnionego podejrzenia lub ustalenia, że dane podane przez Użytkownika są niepełne lub nieprawidłowe, Spółka ma prawo czasowo zawiesić mu dostęp do Konta oraz zażądać od niego ponownego przejścia procedury weryfikacji, w szczególności przesłania aktualnych dokumentów.

Dane podane przez Użytkownika muszą być aktualne i zgodne ze stanem rzeczywistym. W razie ich jakiejkolwiek zmiany Użytkownik ma obowiązek niezwłocznie zaktualizować dane w Koncie i w razie potrzeby przesłać Spółce potwierdzające zmianę dokumenty.

Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto. Jeżeli ten sam Użytkownik jest uprawniony do reprezentowania kilku różnych osób prawnych, może utworzyć Konto dla każdej z nich. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że dane Konto zostało utworzone przez Użytkownika, który posiada już Konto zarejestrowane na ten sam podmiot na Platformie, Spółka ma prawo zablokować wszystkie nowe Konta, oprócz tego utworzonego w pierwszej kolejności, do momentu wyjaśnienia tych kwestii.

Zakup Tokenów przez Użytkownika

W celu zakupu Tokenów Użytkownik powinien wypełnić formularz zakupu, gdzie informuje on o ilości Tokenów, które zamierza zakupić oraz za jaką kwotę ETH. Wprowadza też informację, gdzie i kiedy nabył (bądź nabędzie) ETH oraz z jakiego numeru portfela elektronicznego zostanie przesłane ETH.

Spółka sprawdza zgodność numerów portfela Użytkownika i status płatności. W przypadku, gdy wszystkie dane są potwierdzone Spółka odsyła przeliczoną wartość Tokenów do tego Użytkownika (NBAC/FNAC/CTAC).

W przypadku braku jakichkolwiek danych lub informacji, Spółka wzywa Użytkownika do uzupełnienia braków.

Wypłata należności z inwestycji

Po terminie wskazanych każdorazowo w Whitepaper dla danego rodzaju Tokena, Użytkownik, który wziął udział w Emisji Tokenów otrzymuje informację o wypracowanym zysku na adres podany w Koncie Użytkownika. W celu wypłaty należności z inwestycji, należy skontaktować się z Operatorem lub Spółką oraz kolejno zwrócić posiadane Tokeny.

Odstąpienie od umowy

W ciągu 14 dni od dnia nabycia Tokenów, Użytkownik może odstąpić od umowy ich nabycia bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W tym celu powinien on w podanym terminie złożyć Spółce oświadczenie o odstąpieniu od umowy w formie wiadomości e-mail przesłanej na adres law@nobleassetsplatform.io Termin 14 dni jest zachowany, gdy oświadczenie zostanie wysłane przed jego upływem. Otrzymanie oświadczenia Użytkownika, Spółka potwierdza na trwałym nośniku, przesłanym na adres poczty elektronicznej Użytkownika.

W ciągu 14 od dnia od dnia odstąpienia od umowy, Użytkownik jest obowiązany zwrócić Spółce nabyte Tokeny i ponosi bezpośrednie koszty tej czynności. Może to uczynić poprzez odesłanie Tokenów na adres portfela elektronicznego:

NBAC: 0x3B665E4bd45524a3c50EA38C3eDc3BfD3f199E47
FNAC: 0x670eB0Ae0b7dFe8f379eBF08746b54728B8598Fb
CTAC: 0x6d1Ae222Df76c278c5613e60db43d0eb1a7654F3

oraz poinformowania o tym fakcie Spółkę lub Operatora na adres email law@nobleassetsplatform.io

Po otrzymaniu przez Spółkę Tokenów zwróconych przez Użytkownika, zwraca ona dokonane przez niego płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, z jakiego Użytkownik skorzystał przy płatności za Tokeny.

Wypowiedzenie umowy i usuwanie Konta

Użytkownik ma prawo w każdej chwili i bez podania przyczyny usunąć Konto. Może to uczynić kontaktując się ze Spółką drogą elektroniczną na adres law@nobleassetsplatform.io. Takie działanie Użytkownika jest jednoznaczne z wypowiedzeniem przez niego ze skutkiem natychmiastowym umowy o świadczenie Usług zawartej z Operatorem oraz umów zawartych ze Spółką. Usunięcie Konta oznacza rezygnację z inwestycji, utratę wszelkich korzyści w związku z umową zawartą ze Spółką oraz utratą nabytych Tokenów bez możliwości dochodzenia z tego tytułu żadnych roszczeń względem Operatora lub Spółki.

Wszelkie wpłacone środki pomniejszone o kwotę w wysokości 3,0 % wpłaconych środków będącą równowartością przeznaczoną na działalność operacyjną w ramach inwestycji zostaną zwrócone w ciągu 7 dni od usunięcia Konta. W przypadku, gdy usunięcie Konta nastąpi w okresie, gdy aktywa dotyczące nn. inwestycji zostaną nabyte, wszelkie wpłacone środki pomniejszone o kwotę w wysokości 8,5 % zostaną zwrócone w ciągu 30 dni od usunięcia Konta. Podana wartość 8,5 % jest równowartością przeznaczoną na działalność operacyjną w ramach inwestycji oraz będącą opłatą dotyczącą kosztów związanych z zerwaniem umowy przez Użytkownika.

Operator lub Spółka mają prawo usunąć Konto, jeżeli Użytkownik korzysta z Platformy w sposób sprzeczny z przepisami prawa, Regulaminem lub dobrymi obyczajami. Przed usunięciem Konta, Operator lub Spółka przesyłają Klientowi ostrzeżenie, zawieszają dostęp do jego Konta oraz wzywają go do uregulowania zobowiązań wobec Spółki w terminie 7 dni (np. uzupełnienia dokumentów lub ustosunkowania się do pytań związanych ze stwierdzonymi nieprawidłowościami). Jeżeli Klient nie ustosunkuje się do wezwania lub nie wykona należycie wymaganych zobowiązań, jego Konto zostaje usunięte. Usunięcie Konta ma takie same skutki jak w przypadku samodzielnego usunięcia Konta przez Użytkownika opisane powyżej.

 

Prace techniczne

Spółka dokłada wszelkich starań, by Platforma w każdym czasie funkcjonowała poprawnie.

Wszelkie prace techniczne mające na celu jej konserwację i aktualizację są przeprowadzane w sposób jak najmniej uciążliwy dla jakości i ciągłości świadczenia Usług. Użytkownicy są o nich w miarę możliwości informowani za pomocą wiadomości wysyłanych pocztą elektroniczną. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu Platformy.

 

Kwestie podatkowe

Użytkownik ma obowiązek samodzielnie uregulować wszystkie zobowiązania podatkowe powstałe w związku z transakcjami przeprowadzanymi na Platformie lub w związku z posiadaniem Tokenów. Jego obowiązkiem jest także ustalenie rodzaju i zakresu obowiązków podatkowych. Operatora lub Spółka nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe użytkownika powstałe w związku z transakcjami przeprowadzanymi na Platformie lub z posiadaniem przez niego Tokenów.

 

Wyłączenia odpowiedzialności

OPERATOR LUB SPÓŁKA NIE ODPOWIADA ZA SZKODY PONIESIONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA NA SKUTEK DZIAŁANIA SIŁY WYŻSZEJ (TRZĘSIEŃ ZIEMI, HURAGANÓW I INNYCH KATASTROF NATURALNYCH), STRAJKÓW, ZAKŁÓCEŃ W PRODUKCJI PRZEMYSŁOWEJ, PRZERW W DOSTAWACH ENERGII ELEKTRYCZNEJ, BLOKAD GOSPODARCZYCH, ZAMIESZEK, WOJEN, AKTÓW TERRORU, DZIAŁAŃ WŁADZ PUBLICZNYCH, ZMIAN TECHNOLOGICZNYCH, ZMIAN STÓP PROCENTOWYCH ORAZ ZMIAN W POLITYCE PIENIĘŻNEJ.

OPERATOR LUB SPÓŁKA NIE ODPOWIADA ZA SZKODY PONIESIONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA NA SKUTEK PODANIA PRZEZ NIEGO BŁĘDNYCH LUB NIEKATUALNYCH DANYCH, A TAKŻE UDOSTĘPNIENIE LOGINU I HASŁA DO KONTA OSOBOM TRZECIM.

OPERATOR LUB SPÓŁKA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA DZIAŁANIE I MOŻLIWE AWARIE SIECI BLOCKCHAIN, KTÓRA JEST OD NIEJ NIEZALEŻNA. OBOWIĄZKIEM OPERATOR I SPÓŁKI JEST JEDYNIE ZAPEWNIENIE OPTYMALNYCH WARUNKÓW DO KORZYSTANIA Z SIECI BLOCKCHAIN.

POZA ZAKRESEM ODPOWIEDZIALNOŚCI OPERATOR I SPÓŁKI ZNAJDUJĄ SIĘ TREŚCI PRZESYŁANE NA PLATFORMĘ PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW – NIE KONTROLUJE ICH, ANI NIE PODDAJE ANALIZIE. UŻYTKOWNICY PONOSZĄ PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PUBLIKOWANE TREŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI TE NARUSZAJĄCE PRAWO. W PRZYPADKU OTRZYMANIA WIARYGODNEJ INFORMACJI O TREŚCIACH NARUSZAJĄCYCH PRAWO, OPERATOR MA PRAWO USUNĄĆ JE, A TAKŻE ZABLOKOWAĆ LUB USUNĄĆ KONTO UŻYTKOWNIKA, KTÓRY JE OPUBLIKOWAŁ.

OPERATOR LUB SPÓŁKA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA DZIAŁANIA UŻYTKOWNIKA I OSÓB TRZECICH POLEGAJĄCE NA NIEZGODNYM Z POWSZECHNIE OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM LUB REGULAMINEM WYKORZYSTYWANIU MATERIAŁÓW UMIESZCZONYCH NA PLATFORMIE.

UŻYTKOWNIK KORZYSTA Z PLATFORMY NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ. OPERATOR LUB SPÓŁKA, ICH ODDZIAŁY, PRACOWNICY, AGENCI, OSOBY TRZECIE ZAPEWNIAJĄCE DANE TREŚCI, OSOBY TRZECIE ŚWIADCZĄCE DANE USŁUGI NIE GWARANTUJĄ, ŻE UŻYTKOWANIE PLATFORMY NIE ZOSTANIE ZAKŁÓCONE ORAZ NIE BĘDZIE ZAWIERAŁO ŻADNYCH BŁĘDÓW. NIE UDZIELAJĄ ONI RÓWNIEŻ GWARANCJI DOTYCZĄCYCH OSIĄGNIĘCIA SPODZIEWANYCH REZULTATÓW W WYNIKU KORZYSTANIA Z PLATFORMY ORAZ DOKŁADNOŚCI, WIARYGODNOŚCI I TREŚCI JAKIEJKOLWIEK INFORMACJI, USŁUGI ORAZ PRODUKTÓW ZAPEWNIONYCH PRZEZ PLATFORMĘ LUB WSPÓŁPRACUJĄCE STRONY INTERNETOWE.

PLATFORMA ORAZ USŁUGI SĄ OPARTE NA ZASADZIE „AS IS” (TAK JAK JEST), BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOMNIEMANYCH, ZAWIERAJĄCYCH ALE NIE OGRANICZONYCH DO: GWARANCJI, DOMNIEMANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, INNYCH NIŻ GWARANCJE, KTÓRE SĄ DOROZUMIANE I NIEMOŻLIWE DO WYKLUCZENIA, OGRANICZENIA LUB MODYFIKACJI NA MOCY PRZEPISÓW ZNAJDUJĄCYCH ZASTOSOWANIE DO NINIEJSZEGO REGULAMINU.

W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, W ŻADNYM WYPADKU OPERATOR LUB SPÓŁKA LUB ICH PRZYSZŁE SPÓŁKI DOMINUJĄCE LUB ZALEŻNE NIE BĘDĄ PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY OSOBISTE, SZKODY MATERIALNE, UTRACONE ZYSKI, KOSZTY ZASTĘPSTWA TOWARÓW LUB USŁUG, UTRATĘ DANYCH, W TYM ZAWINIONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA JAK ZAGUBIENIE KODÓW, UTRATĘ REPUTACJI, PRZERWY W PRACY, AWARIĘ KOMPUTERA LUB SPRZĘTU LUB TECHNOLOGII, WADLIWE DZIAŁANIE LUB JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE LUB POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE, WYNIKOWE, ODSZKODOWAWCZE LUB KARNE STRATY W OPARCIU O WSZELKIE DZIAŁANIA WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA ZE STRON INTERNETOWYCH LUB WSZELKIE DOMNIEMANE BRAKI W DZIAŁANIU, BŁĘDACH, POMINIĘCIACH, PRZERWANIU, USUNIĘCIU, WADACH LUB OPÓŹNIENIU W OBSŁUDZE, DZIAŁANIU LUB TRANSMISJI NA STRONACH INTERNETOWYCH LUB JAKIEGOKOLWIEK DOMNIEMANEGO WIRUSA KOMPUTEROWEGO, AWARII LINII KOMUNIKACYJNEJ, KRADZIEŻY LUB ZNISZCZENIA MIENIA I/LUB NIEUPOWAŻNIONEGO DOSTĘPU, ZMIANY LUB UŻYWANIA LUB ZAMIESZCZANIA JAKICHKOLWIEK ZAPISÓW, ZAWARTOŚCI LUB TECHNOLOGII STOSOWANYCH DO I NA STRONACH INTERNETOWYCH. UŻYTKOWNIK AKCEPTUJE, ŻE OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI MA ZASTOSOWANIE NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY TAKIE ZARZUTY DOTYCZĄ NARUSZENIA UMOWY, NIEDOZWOLONEGO ZACHOWANIA, ZANIEDBANIA LUB INNEJ PRZYCZYNY, NIEZALEŻNIE OD PODSTAWY ROSZCZENIA, A NAWET JEŚLI OPERATOR LUB SPÓŁKA, SPÓŁKI DOMINUJĄCE LUB ZALEŻNE ZOSTAŁY POINFORMOWANE O MOŻLIWOŚCI TAKIEJ UTRATY LUB USZKODZENIA. BEZ OGRANICZENIA OGÓLNOŚCI POWYŻSZEGO, UŻYTKOWNIK WYRAŹNIE PRZYZNAJE, ŻE SPÓŁKA LUB PRZYSZŁE SPÓŁKI DOMINUJĄCE LUB ZALEŻNE NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK FAKTYCZNE LUB DOMNIEMANE ZNIESŁAWIENIE, OBRAŹLIWE LUB NIELEGALNE ZACHOWANIE INNYCH UŻYTKOWNIKÓW, STRON INTERNETOWYCH LUB INNYCH OSÓB TRZECICH.

OPERATOR I SPÓŁKA ZRZEKAJĄ SIĘ JAKIEJKOLWIEK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NIEUPRAWNIONY DOSTĘP LUB UŻYCIE JAKICHKOLWIEK DANYCH UŻYTKOWNIKA UMOŻLIWIAJĄCYCH JEGO ZIDENTYFIKOWANIE. POPRZEZ PRZYSTĄPIENIE DO KORZYSTANIA Z PLATFORMY, UŻYTKOWNIK OŚWIADCZA, ŻE ZAPOZNAŁ SIĘ I WYRAŻA ZGODĘ NA ZRZECZENIE SIĘ TAKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI. JEŚLI NIE WYRAŻA TAKIEJ ZGODY, NIE POWINIEN ON KORZYSTAĆ Z PLATFORMY.

JEŚLI OBOWIĄZUJĄCE PRAWO NIE ZEZWALA NA WSZYSTKIE LUB JAKĄKOLWIEK CZĘŚĆ POWYŻSZEGO OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZASTOSOWANE DO UŻYTKOWNIKA, OGRANICZENIA MAJĄ ZASTOSOWANIE DO UŻYTKOWNIKA WYŁĄCZNIE W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE GO PRAWO.

 

Reklamacje

W przypadku nieprawidłowego funkcjonowania Platformy lub któregokolwiek z jej elementów, Użytkownik ma prawo złożyć reklamację. W tym celu powinien wysłać pocztą elektroniczną na adres law@nobleassetsplatform.io wiadomość zawierającą:

 • imię i nazwisko Użytkownika,
 • adres poczty elektronicznej,
 • opis dostrzeżonych nieprawidłowości.

Spółka rozpatruje reklamację i udziela na nią odpowiedzi przesyłanej pocztą elektroniczna w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. Brak odpowiedzi w tym terminie oznacza uznanie reklamacji. Jeżeli okazała się ona zasadna, Spółka niezwłocznie usuwa nieprawidłowości w funkcjonowaniu Platformy.

 

Własność intelektualna Spółki

Platforma jest własnością Operatora. Jest on uprawniony do dodawania, edycji, zmiany i usuwania wszelkich treści zamieszczanych na Platformie, w całości lub w części. Zasady działania strony internetowej, wszystkie jej elementy graficzne, interfejs, a także oprogramowanie, na którym się opiera, kod strony oraz bazy danych podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. - Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 ze zm.), ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (tj. - Dz. U. z 2017 r. poz. 776 ze zm.) oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym przepisów prawa Unii Europejskiej.

Wszystkie nazwy (w tym nazwa Platformy), oznaczenia graficzne, słowno-graficzne i inne oznaczenia o charakterze odróżniającym, umieszczone na Platformie są, o ile nie stwierdzono inaczej, znakami towarowymi lub innymi oznaczeniami podlegającymi ochronie na podstawie przywołanych wyżej aktów prawnych. Wyłącznie uprawnionym do korzystania z tych znaków i oznaczeń jest Operator, inne firmy, które uzyskały od niej stosowne zezwolenie, oraz właściwi autorzy.

Jakiekolwiek korzystanie z własności intelektualnej Operatora bez jej wyraźnego zezwolenia jest zabronione.

 

Ochrona danych osobowych

Zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przez Spółkę wskazane są w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: www.nobleassetsplatform.io

 

Pozasądowe rozwiazywanie sporów

Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

Wszystkie prawa konsumenta zawarte są w The Consumer Rights Act 2015 http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/15/contents/enacted

Użytkownik będący konsumentem może skorzystać z platformy do internetowego rozstrzygania sporów (ODR) dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Postanowienia końcowe

Operator i Spółka zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną ogłoszone na Platformie co najmniej 14 dni przed ich wejściem w życie. Użytkownicy zostaną powiadomieni o zmianach dotyczących Regulaminu również za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przy tworzeniu Konta z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. W ciągu 14 dni od wejścia w życie zmienionego Regulaminu, Użytkownicy mają prawo do złożenia za pośrednictwem poczty elektronicznej oświadczenia, w którym wyrażają brak zgody na podleganie przepisom zmienionego Regulaminu. Do transakcji dokonanych przed wejściem w życie nowego Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązującego w momencie ich dokonania.

Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu okaże się nieskuteczne lub nieważne w całości lub w części, nie ma to wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień Regulaminu. Polega on i będzie interpretowany zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 10.12.2018 r. oraz jest dostępny pod adresem www.nobleassetsplatform.io , skąd można pobrać go w formie pliku pdf.